Acasa / Actualitate / Primăria Fărcășești angajează doi șoferi pentru microbuzele școlare

Primăria Fărcășești angajează doi șoferi pentru microbuzele școlare

Administrația publică din comuna Fărcășești scoate la concurs două posturi de conducător auto pentru microbuzele școlare. Job-urile sunt pe perioadă nedeterminată.

Primaria FarcasestiPersoanele care doresc să participe la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie absolvenți de studii medii (cu diplomă de bacalaureat); să dețină permis de conducere categoria B, C, D; vechime de conducător auto cu permis B, C, D de minimum 5 ani; atestat transport persoane valabil; aviz psihologic; stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 februarie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 08 martie 2017, ora 09:00: proba scrisă; 10 martie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Dosar de concurs trebuie să conțină: cererea de înscriere adresată conducătorului autorității publice; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; dar și un curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Fărcășești, județul Gorj, telefon 0253/289.544.

Scrie un commentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*