CONVOCATOR


CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MEDSERV MIN SA (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, nr.38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 02 septembrie 2020, la ora 1200, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 20 august 2020, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Prezentarea Planului de Admistrare al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA însoțit de componenta de management pentru perioada 2020-2023, intocmit  in conformitate cu  scrisoarea de aşteptări prezentate de autoritatea publică tutelară;
  2. Aprobare indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al Medserv Min SA precum si conditiile de acordare a componentei variabile pentru anul 2020, stabiliți prin procesul verbal nr.12505/22.07.2020 in urma negocierii ;
  3. Aprobarea modelului de acte adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație ai Medserv Min SA, cuprinzând indicatorii de performanță pentru anul 2020, stabiliți prin procesul verbal nr.12505/22.07.2020;
  4. Împuternicirea reprezentantului S.CE Oltenia, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație ai Medserv Min SA intocmite conform modelului aprobat la punctul 3 de pe ordinea de zi.
  5. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min SA.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua AGOA pentru data de 07 septembrie  2020,  la ora 1200, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Preşedinte  Consiliu de Administraţie,

NALBITORU Adrian